Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Beraat gecesi yapılacak ibadetler ve diğer konular

Beraat gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak sureler, konusundan önce bu gecede yapılacak ibadetlerin önemini belirten hadisi şerifleri inceleyelim.
Dilerseniz ‘Konuda neler var’ aracımızı kullanarak istediğiniz bilgiye kısa yoldan ulaşabilirsiniz.

“Beş gece vardır ki, onlarda (şartlarına uygun olarak yapılan) dua reddolunmaz, bunlar da recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi, cuma gecesi, ramazan bayramı gecesi ve kurban bayramı gecesidir.”
(İbni Asâkir, Târihu Dimeşk 10/408; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, no:2975 2/196; Beyhaki Şu’abu’l-îmân, no:3440, 5/288; Abdürrezzâk, el-Musannef,no:7927, 4/317)

Beraat gecesi yapılacak ibadetler hususunda başka bir hadisi şerifte Resulullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:
“Her kim şa’bânın yarı (on beşinci) gecesi ile iki bayram gecelerini (ibâdette) kıyamla geçirirse, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez.”
(Necmüddîn el Ğaytî Kitâbu Leylet’in-nısfi min şa’ban, Süleymaniye Kütüphanesi, Reîsü’l-küttâb Mustafa Efendi, kayıt no:1166, varak:190-191)

Hadîs-i şerifle geçen “Kıyam” tâbirinden, lügat anlamındaki “Ayakta durma” manası kastedilmemiş, ancak ibâdet ve taatta geçirme mefhumu murad edilmiştir.

“Kalbi ölmez” ifade-i nevebiyyesine, ulemâ birkaç türlü mana vermiştir.
1) Başka bir hadîs-i şerifte dünya ehlinden “Ölüler” diye bahsedilmesinden yola çıkanlar buraya: “Dünya sevgisiyle kalbi ölmez, bu yüzden hiçbir şey onu âhireti kazanmaya çalışmaktan engellemez” manası vermişlerdir.
2) Bazısı ise: “Ne can çıkarken, ne kabirde, ne de kıyâmette kalbi şaşkınlığa düşüp de imanını kaybetmez” demişlerdir.

beraat gecesi yapılacak ibadetler

Beraat Gecesi yapılacak ibadetler


Beraat gecesi yapılacak ibadetler de, Kıyamın en üstün şekli namazla olur ki, bu gece kılınacak yüz rekatlık “Salâtü’l-hayr” bunun en üstün şeklini teşkil etmektedir.

Beraat gecesi kılınacak yüz rekatlık namaz


“Ey Ali! Her kim şa’banın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekat kılar, her rekatta bir Fâtiha ve on İhlâs okursa, ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allâh-u Te’âlâ onun için o gece istediği her haceti (isteği) yerine getirir.”

Bunun üzerine:

“Yâ Rasûlellâh! Eğer Allâh-u Te’âlâ onu şakî (imansız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, sa’îd (imanlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi?” diye sorulunca:

“Ey Ali! Beni hakla gönderen Allâh-u Te’âlâ’ya yemin ederim ki Levh-i Mahfûz’da: ‘Felan oğlu felan şakî olarak yaratıldı ama Allâh-u Te’âlâ bu hükmü sildi ve onu sa’îde döndürdü’ diye yazılmıştır” buyurdu.
(Ğazali, İhyâü ulûmi’d-dîn, 1/203; Abdülkadir el-Geylanî, el-Ğunye, 1/348-349; Muhammed Hakkî Hazînetü’l-esrâr, sh:68)

(Demek ki ezelî ilimde tevbe edeceği bilindiğinden, muallak <askıdaki> kazada yazılan şekavet silinip, mübrem <değişmeyecek kesin> karardaki saadet hükmü yerini bulur.)

Beraat gecesinde okunacak sureler


Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, Beraat gecesi yapılacak ibadetler de özellikle Resulullah (sallallahualeyhivesellem)in her gece okuduğu veya teşvik buyurduğu sûreler okunarak bu gece en mükemmel bir şekilde ihyâ edilebilir ki bunlar:

1.) Secde Sûresi ki, okuyana bazı mükâfatlar verileceği hadîs-i şeriflerde bildirilmiştir:

a) Evine üç gün şeytan giremez,
b) Kabir azâbından korunur,
c) Kendisi için bu sûre (kalbinde ve kabrinde) büyük bir nur olur,
d) Münker-Nekîr meleklerinin dehşetinden kurtulur,
e) Resulullah (sallallahualeyhivesellem) Seferde bile terk etmediği bir sünneti işleme sevâbı alır.
(Tirmizi, De’avât:22, no:3404, sh:907)

B) Mülk Sûresi ki, uyumadan önce okumaya devam edene bazı müjdeler vaad edilmiştir:

a) Çok büyük ve makbul bir hayır yapmış olur,
b) Kabir azâbından ve Münker-Nekîr meleklerinin dehşetinden kurtulur,
c) Kendisi için otuz hasene (sevap) yazılır,
d) Otuz günahı silinir,
e) Otuz derecesi yükseltilir,
f) Allâh-u Te’âlâ o kişiye, kanatlarını üzerine gerip her kötülükten kendisini koruyacak bir melek gönderir,
g) Sahibini kurtarmak için kabirde mücadele verir,
h) Kendisi için bu sûre (kalbinde ve kabrinde) büyük bir nur olur,
l) Resulullah (sallallahualeyhivesellem)in yolculukta bile terk etmediği bir sünnet işleme sevâbına nâil olur.

(Tîrmizî, De’avât:22, no:3404, sh:907)

C) İsrâ Sûresi,

D) Zümer Sûresi ki, Resulullah (sallallahualeyhivesellem) her gece bu iki sûreyi okumadan Uyumazdı.
(Tîrmizî, De’avât:22, no:3405, sh:907)

Dolayısıyla bu sûreleri her gece, özellikle de Beraat gecesi gibi en faziletli bir gecede okuyanlar Resulullah (sallallahualeyhivesellem)in her gece okumaya devam ettiği sûreleri tilavet ederek, öldürülmüş bir sünneti ihyâ etmiş olacaklarından şehit sevâbına nâil olurlar.

E) Müsebbihât sûreleri (‘Teşbih” lafzıyla başlayan beş sûre) ki bunlar da:

a) Hadîd Sûresi,
b) Haşr Sûresi,
c) Saff Sûresi,
d) Cumu’a Sûresi,
e) Tegâbun Sûresidir ki, Resulullah (sallallahualeyhivesellem) bunları okumadan uyumaz ve:
“Bunlarda bir âyet vardır ki bin âyetten hayırlıdır” buyururlardı.
(Tîrmizî, De’avât:22, no:3406, sh:907)

Ayrıca faziletleri hususunda hadîs-i şerifler vârid olan sûre ve âyetlerin tilavetiyle de bu ihyâ en güzel şekliyle tatbik edilmiş olur ki, bunlar da:

F) Yâsîn Sûresi ki bunu geceleyin okuyanlara bazı mükâfatlar vaad edilmiştir:

a) Geçmiş günahları bağışlanır,
b) On hatim yapmış sevâbı alır,
c) Kendisi için bu sûre (kalbinde ve kabrinde) büyük bir nur olur.
(Ebu ’ş-Şeyh, Ebu Nuaym Beyhaki, Zebîdî, İthâfü ’s-sâde, 5/154)

G) Vâki’a Sûresi ki,

“Bunu okuyanın ebediyyen fakirliğe maruz kalmayacağı” en doğru haber veren Resulullah (sallallahualeyhivesellem) tarafından bildirilmiştir.
(îbni Sünnî, no:680; İbni Asâkir, Gümûşhânevî, Râmûzu ’l-ehâdîs, no:5462, sh:438)

H) Duhan Sûresi ki,

Bir gece içerisinde Duhan Sûresi’ni okuyana, sabaha kadar yetmiş bin melek istiğfar ederler.
(Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’ân:8, no:2888, sh:770)
Her kim bir gece içerisinde Duhan Sûresi’ni okursa kendisi için geçmiş günahları bağışlanır.
(Süyutîi ed-Dürrü’l-Mensûr, 13/246; Ali el-Kari, Risâle fî beyâni leyleti nısfi şa’ban ve tefsir-i Sûreti’d-Duhân, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, kayıt no:329, varak:7)

I) Kamer Sûresi ki,

Bir gece içerisinde Yâsîn ve Tebârake sûreleriyle birlikte bu sûreyi okuyanlar için iki cihanda da büyük bir nur temin edeceği” Âişe (Radıyallâhu Anhâ) dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte bildirilmiştir.
(Ebu’ş-Şeyh, Zebîdî, İthâfü’s-sâde, 5/154)

J) Kıyâmet Sûresi ki,

“Bunu her gece okuyanın Allâh-u Te’âlâ’ya ayın on dördü gibi parlak bir yüzle kavuşacağı” bir hadîs-i şerifte beyan edilmiştir.
(Îbni Asâkir, Gümüşhânevî, ehâdîs, no:5462, sh:438)

K) Zilzâl Sûresi ki,

“Bunu herhangi bir gece içerisinde okuyan kişi Kur’ân-ı Kerîm’in yarısını okumuş sevâbı alır.”
(Tirmizi, no:3057)

L) Tekâsür Sûresi ki,

Resulullah (sallallahualeyhivesellem) vitirden sonra, yatmadan önce oturarak kıldığı iki rekat namazın birinci rekatında Zilzâl Sûresi’ni, ikinci rekatındaysa Tekâsür Sûresi’ni okur ve:
“Bu sûrenin bin âyet okuma sevabına denk olduğu”nu beyan buyururdu.
(ibni Mâce, İkâmetü ’s-salât, 125, no: 1195)

M) Kâfirûn Sûresi ki,

“Bunu herhangi bir gece içerisinde okuyan kişi Kur’ân-ı Kerîm’in dörtte birini okumuş sevâbına nâil olur.”
(Tirmizî’, no:3057)

N) İhlâs Sûresi ki,

“Bunu herhangi bir gece içerisinde okuyan kişi Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumuş sevâbı elde eder.” (Timizi, no:3057)

O) Bakara Sûresi’nin son iki âyeti ki:

“Bir gece içerisinde bunları okuyanlar için, teheccüd namazı kılmak yerine geçecekleri ve her türlü belâdan korunmaları hususunda yeterli olacakları” en sahih kaynaklarda yer almıştır.
(Buharî, Fedâilü ’l-Kur’ân: 10, 17, 37; Meğâzî:12; Müslim, Müsâfirûn:255)

P) Âli İmrân Sûresi’nin son âyetleri ki,

Resulullah (sallallahualeyhivesellem) her gece bunları okur ve: “Âli İmrân’ın sonunu bir gece içinde okuyana tüm gecenin kıyamı (ibâdetle geçirme sevâbı) yazılır” buyururdu. (Heysemî, el-Mecma’, 2/77; Dârimî, Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, 2/421)

R) Haşr Sûresi’nin son üç âyeti ki, bunları okuyanlara birçok mükâfat vaad edilmiştir:

a)Allâh-u Te’âlâ ona sabaha kadar kendisine salât edecek (dua ve istiğfarda bulunacak, feyiz ve rahmet yağdıracak) yetmiş bin melek görevlendirir,
b) O gece ölürse şehit olarak ölür,
c) O gece ölmesi durumunda, cenneti kendisine vacip eder,
d) Yine ölmesi halinde sağlığında işlediği bütün hataları örtülür.”
(Tîrmizî, Dârimî, Ahmed ibni Hanbel, 5/26)

Beraat gecesinde yapılacak dualar


“Dua ibadetin ta kendisidir.”
(Tirmizî, el-Bakara Sûresi Tefsiri, 16)

Hadisi şerifinide göz önünde bulundurarak Beraat gecesi yapılacak ibadetler de duaya‘da ayrıca önem vermemiz gerekir.

Peygamber efendimiz (sallallahualeyhivesellem) şöyle dua etmiştir:

Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.
(et-Tergib ve’t-Terhîb, II/119, 120)

Şu şekildede dua edilebilir.
Allah’ım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.
(Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, I/597)

Abdulkadir el-Geylâni (Radıyallahu Anh) nispet edilen Beraat duası:

Ey Allah! Sen şâ’bânın yarısının gecesini yaratıklarına tecelli buyururken, lütfunu ve cehennem beraatını bize de ihsan et!
Fazl-u kereminden bize bol rızıklar takdir et! Bizleri verdiğin nimetlerin hiç olmazsa bir kısım haklarını yerine getirenlere ilhâk et!
Ey Allah! Bu gece kimin vefatına hükmettiysen rahmetinle birlikte hükmet.
Kimin uzun yaşamasını takdir buyurduysan, bunu nimetinle beraber takdir et. Bizi emellerimizin ulaşamayacağı derecelere ulaştır.
Ey huzurunda tüm ayakların kalakaldığı varlıkların en hayırlısı! Ey acıyanların en rahmetlisi! (Dualarımızı kabul et!)
Allah-u Te’âlâ mahlûkatının en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına çokça salât eylesin.
Âmin.

(Seyyid Mâliki, Mâ zâ fi şâ’bân, sh:109-110)

Dua ediyor ancak dualarınız kabul olmuyorsa ”dualar neden kabul olmaz” konumuzu incelemek için tıklayınız.

Allah’ı zikir etmek


Beraat gecesi  yapılacak ibadetler’den biride Allâh-u Te’âlâ’nın en güzel ism-i şerifleriyle ve kelime-i tevhid zikirleriyle meşgul olmak, tesbih ve hamd-ü senâlara vakit ayırmaktır.

Diğer yapılacak ibadetler için ise Kandil geceleri nasıl değerlendirilebilir (Regaip kandilinde paylaştığımız ibadetlerde bu gece yapılabilir) konumuzu incelemek için tıklayınız.

Beraat gecesinde bağışlanmayan kullar


Allah-u Te’âlâ şa’banın yarı gecesinde tüm yaratıklarına nazar eder de, müşrik yâhut müşâhin (fitne-fesat çıkaran ve dostluk bağlarını kesen kimse) dışında tüm kullarını bağışlar.
(Beyhâki, Şu’abü’l-îman, no:3833; İbni Mâce no:1390)

Cebrâil (aleyhisselam) bana gelerek: Bu gece şa’banın yarı gecesidir.Bunda Kelb kabîlesinin koyunlarının kıllaı kadar Allah-u Te’âlâ’nın âzadlıları vardır.
Allah-u Te’âlâ bu gecede müşriklere, müşâhinlere, sıla-i rahimi kesenlere, eteğini yerden sürüyenlere, ana babasına isyan edenlere ve içkiye devam edenlere nazar etmez.
(Beyhâki, Şu’abü’l-îman, no:3837)

Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”
(et-Tergîb ve’t-Terhib, II/118.)

Allah Teâlâ Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.
(İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

Beraat günü alışveriş yapmak


O gün evlerinizde kap-kacaklarınızı boş bırakmayın. Zira Allâh-u Te’âlâ o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir.
(Ebû Abdillâh el-Hubeyşi, Kitâbü’l-Bereke fî fadli’ssa’yi ve’l-hareke, no:532, sh:193)

Beraat günü yemek pişirmek


(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her tanete karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin güna silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir.
(Ebû Abdillâh el-Hubeyşi, Kitâbü’l-Bereke fî fadli’ssa’yi ve’l-hareke, no:532, sh:193)

Beraat gecesi yapılacak ibadetler ve diğer konular, konusu için kaynak alınan eser;
[Şa’ban-ı Şerif Risalesi – Ahmet Mahmut Ünlü] ve diğer kaynaklar..

Yorum Yap