Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Gaflet Uykusundan Uyanmanın Belirtileri Nelerdir ?

Gaflet Uykusundan Uyanmanın Belirtileri Nelerdir ?

Gaflet Uykusundan Uyanmanın Belirtileri Nelerdir ?

O halde kişinin bir an evvel gaflet uykusundan uyanması gerekir. Gaflet uykusundan ayılan kişinin dört belirtisi vardır:

1. Dünyevî şeylere kanaat nazarıyla bakar, onları yapmakta acele etmez.

2. Ahiret işlerinde hırslı ve aceleci olur.

3. Dini vecibelerini ifa etmede ilme ve gayrete sarılır.

4. Halkın işlerini nasihat ve idare usulüyle devam ettirir.

Denilir ki: İnsanların en faziletlisi şu hasletleri barındırandır:

1. Rabbine ibadet ve itaate koşan,

2. İnsanlara faydası dokunan,

3. İnsanlara karşı şerrinden emin olunan,

4. İnsanların elindekine bel bağlamayan,

5. Her daim ölüme hazırlıklı olan.

Ey kardeşim! Şunu bil ki bizler mutlaka öleceğiz. Bundan kaçış yoktur. Nitekim Allah (c.c) şöyle buyurur:

“(Ey Resûlüm!) Elbette sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”
(Zümer Suresi 39/30)

“Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, size bu kaçışın asla bir faydası olmaz. Aksi takdirde (eceliniz gelmediği için ölümden kaçmış gibi gözükseniz) bile (dünyada yaşatılarak) istifade ettirileceğiniz zaman çok azdır.”
(Ahzâb 33/16)

İlginizi Çekebilir  Ölüm sancıları müminlere hafifletilir mi?

Öyleyse her müslüman, ölüm kendisine de gelip çatmadan önce ona hazırlanmalıdır. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Eğer doğru iseniz (haydi) ölümü temenni edin. (Göreceksiniz ki) onlar, daha önce işlediklerinden (korktuklarından) dolayı hiçbir zaman ölümü istemezler.”
(Bakara 2/94-95)

Allah Teâlâ doğruların doğruluklarından dolayı ölümü temenni ettiklerini, yalancıların ise kötü amellerinden ötürü ölümden kaçtıklarını beyan etmiştir. Çünkü sadık mümin ölüme hazırlanmış ve iştiyakla Rabbine kavuşmayı temenni etmektedir. Ebû Derdâ’mn (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir

“Rabbimden, tevazu için fakirliği, günahlarıma kefaret olması için hasta olmayı isterim. Rabbime kavuşacağım için de iştiyakla ölümü beklemekteyim”

Abdullah b. Mesud (r.a) der ki: “İyi veya kötü, ölüm herkes için hayırlıdır. Eğer iyilerdense Allah (c.c) onun hakkında;

“(İyiler için) Allah katında olan nimetler, (dünya nimetlerinden) daha hayırlıdır.”
(Âl-i İmrân 3/198) buyurmuştur.

Şayet günahkârlardan ise yüce Allah onun hakkında şöyle buyurmuştur:

İlginizi Çekebilir  Hz. Vahşi'nin Peygamberimize mektubu ve müslüman oluşu

“Biz onlara sadece günahları çoğalsın diye mühlet tanıyoruz. Onlar için elem verici bir azap vardır.”
(Âl-i İmrân 3/178.)

Enes b. Mâlik’in (r.a) rivayetinde Nebî (s.a.v) buyurmuştur ki:

”Ölüm müminin rahat ve huzura kavuşması demektir”
(Hâkim, el-Müstedrek, 4/319; Ibn Mübârek, ez-Zühd, s. 212; Heysemî, ez-Zevâid, 2/320; Beyhakî, Şuabü’l-lmân, nr. 9884,10208)

İbn Mesud (r.a) anlatıyor: Resûlullah’a (sallallahualeyhivesellem) soruldu:

– Hangi müslüman daha fazla fazilet sahibidir? Resûlullah (sallallahualeyhivesellem),

– Ahlaken en güzel olanı, buyurdular. Tekrar soruldu:

– Hangi mümin daha zekidir?

– Ölümü en çok hatırlayan ve ona en çok hazırlanan, buyurdular.

(Hâkim, el-Müstedrek, 4/540; Heysemî, ez-Zevâid, 5/317-318)

Resûl-i Ekrem (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor:

”Zeki o kimsedir ki, nefsini (ahirette hesaba çekilmeden evvel bu dünyada) hesaba çeker ve ölümden sonrası için hazırlanır. Âciz (beceriksiz) kimse ise nefsinin aldatıcı arzularına uyar, sonra da Allah’tan boş dilek ve temennilerde bulunur.”
(Tirmizî, nr. 2459; İbn Mâce, nr. 4260; Ahmed, el-Müsned, 4/124)

İlginizi Çekebilir  Adem (a.s)'ın tevbesi

Yani hem arzularına uyarak hiçbir hayırlı amelde bulunmaz hem de Allah’tan bağışlanmayı temenni eder.

[Ebü’l – Leys es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn) Gafletten Uyanış – Tercüme Muhammed Taha ]

Yorum Yap