Editörün Seçtikleri Namaz - Abdest

Namazdaki tesbihatların ve duaların anlamları

Namazdaki tesbihatların ve duaların anlamları;

– Sübhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
– Elhamdülillah: Hamd Allah’adır.
– Allahu ekber: Allah en büyüktür.
– Semi’allahu limen hamideh: Allah kendine hamd edeni işitir, kabul eder.
– Rabbena lekelhamd: Rabbimiz, hamd sanadır.
– Sübhanerabbiyelazim: Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
– Sübhanerabbiyel a’la: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

namazdaki tesbihatların ve duaların anlamları

Namazdaki tesbihatların ve duaların anlamları

Duaların anlamları;

– Sübhaneke:

SübhânekeAllâhümme ve bihamdik(e) ve tebarekesmük(e) ve teâlâ ceddük(e) (cenaze namazında; Ve celle senâük(e)) ve la ilâhe ğayrük(e)

Anlamı; (Allah’ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin şanın yücedir, ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur.)”

– Ettehiyyatü:

“Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. Eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluh”

Anlamı; “Bütün tâzimler, ibâdetler ve güzel sözler ancak Allah içindir. Ey nebi! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun.Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim. Ve yine Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim.”

– Allahumme Salli:

İlginizi Çekebilir  Gaflet Uykusundan Uyanmanın Belirtileri Nelerdir ?

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Anlamı; (Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle ve şerefini yücelt. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.)

– Allahumme Barik:

“Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Anlamı; (Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.)

– Rabbenâ Âtina:

“Rabbenâ âtina fiddünyâ haseneten ve fil âahirati haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı; (Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.)

– Rabbenağfirli:

İlginizi Çekebilir  Tadili erkan nedir? - Tadili erkanın önemi nedir?

“Rabbenağfirlii ve livâ lideyye ve lil mü’minine yevme yekumül hisâb.”

Anlamı; (Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müminleri de mağfiret et.)

– Kunut Duaları:

1.  “Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.”

Anlamı; (Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.)

2. “Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

Anlamı; (Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.)

Namazdaki tesbihatların ve duaların anlamları
Namazdan sonra okunan Ayetel Kursi ve anlamı;

– Ayetü’l-Kürsi:

İlginizi Çekebilir  Namazı huşu ile kılmanın püf noktaları

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Anlamı; (Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.)

Yorum Yap